Společnost Kamenné obklady Praha s.r.o., IČO: 03353699, Se sídlem: Husinecká 903/10, Praha 3, PSČ: 130 00 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při poptávce či tvorbě kalkulace (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, PSČ) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.

Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, PSČ;
  3. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
  4. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte poptávkou či kalkulací, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem chování a vztahu k různému zboží a službám.

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

2.1.1 Pokud u nás vytvoříte poptávku či kalkulaci

  1. Pokud na stránkách www.kamenne-obklady-praha.cz, vytvoříte poptávku či kalkulaci, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje primárně za účelem plnění vašich požadavků směrem k nám.
  2. V případě poptávky či kalkulace zpracováváme rovněž vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření personalizovaných nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro účel vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme odvozené údaje z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás zobrazíte a údajů o vašem chování na webu. K tomu můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili poptávku či kalkulaci a můžeme pro něj sbírat údaje o vašem chování na webu, i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookies nebo obdobné technologie).

2.1.2 Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat pouze našich produktů a služeb.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci poptávky či kalkulace nebo při komunikaci s námi například telefonicky či e-mailem, pohybu na webu či čtení newsletterů, jsou na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o nabídkách, zprávách a reklamách, které Vám zasíláme.

Kontaktní údaje pro tento účel dále doplňujeme o údaje o zboží a službách, které si u nás vytvoříte poptávkou či objednávkou. Použít můžeme rovněž údaje o Vašem pohybu na webu, které jsme od Vás obdrželi před tím, než jste vytvořili poptávku či kalkulaci, a sbírat můžeme také údaje o vašem pohybu na webu (např. když vás identifikujeme pomocí cookies nebo obdobné technologie). Také tyto údaje nám umožňují Vás zařadit do správné profilové skupiny při zasílání našich speciálních nabídek.

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části 2.

Takovými zpracovateli jsou:

  1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
  2. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;
  3. poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek (katalogu a jiných sdělení), včetně zejména jejich doručovatelů.

4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci tvorby poptávek či kalkulací, nebo při komunikaci s námi například telefonicky či e-mailem. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem.

5. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části 3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardních smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu a na stránkách www.kamenne-obklady-praha.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obrátit. Tel.: +420 775 090 690, e-mail: info@kamenne-obklady-praha.cz, adresa: Kamenné obklady Praha s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.